školenia          termíny         školiace štúdio        virtuálna prehliadka       galéria          

 Školenia pre práce vo výškach


Zabezpečujeme pre Vás školenia BOZP pre práce vo výškach. Sme oprávnení MPSVR SR na výchovu a vzdelávanie v oblasti BP, pre pracovníkov vykonávajúcich
práce vo výškach a nad volnou hĺbkou.
Stredisko disponuje skúsenými inštruktormi a lektormi, ktorí absolvovali niekoľko himalájskych expedícií a tieto poznatky zúročujú a odovzdávajú absolventom kurzov.

Stredisko sa ďalej zaoberá:
 • tvorbou bezpečných pracovných postupov
 • návrhom záchranných systémov
 • pracovných postupov na stavbách, šachtách, ťažko prístupných miestach atď.
 • poradenstvom v oblasti výškových prác

zabezpečujeme:

školenia pre práce vo výškach a nad volnou hĺbkou
 • horolezecká technika
 • speleologická technika
 • špeciálna technika
cieľová skupina: výškoví špecialisti
 

cena základného školenia: 350 € (5 dní)


cena preškolenia (oboznámenia) po 12 mesiacoch: 65 € (2 dni)


cena AOP raz za 5 rokov: 65 €


prepadnuté školenie nie viac ako 24 mesiacov 150 €

dĺžka školenia: 8 hod/ deň
všetky ceny sú uvedené s 20% DPH !


Čo dostanete za svoje peniaze:
 • individuálny prístup kvalifikovaných inštruktorov a lektorov
 • tréningové štúdio vybavené tými najmodernejšími materiálmi pre práce vo výškach

Naučíme vás:

Techniku lanového prístupu, výstupy, zostupy, zlanenia, techniky evakuácie, práce na strechách, stožiaroch, konštrukciách, prácu a evakuáciu v stiesnených priestoroch, horizontálne postupy, prestupy z lana na lano, dvíhanie a spúšťanie bremien, základy stromolezenia, nácviky prvej pomoci a mnoho ďalšieho...


Na záver dostanete od nás praktický darček a po úspešnom absolvovaní školenia obdržíte preukaz pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle zákona 124/2006 Z.z., ktorý je akceptovaný takmer na celom svete.


Aktualizačná odborná príprava pre práce vo výškach:

Školenie je určené pre tých, ktorí majú platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach. Pracovníci si zopakujú vedomosti a absolvujú preskúšanie z praktických činností vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Platnosť osvedčenia bude predlžená po absolvovaní školenia.

Podmienky prijatia do kurzu:
 • zdravotná spôsobilosť preukázaná potvrdením od lekára,
 • vek nad 18 rokov a
 • zaplatené školné.
Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú osvedčenie pre práce vo výškach a nad volnou hĺbkou v zmysle vyhl. 147/2013 Zb, na základe ktorého si môžu zažiadať o vydanie živnostenského listu na práce vo výškach. Po 12 mesiacoch je potrebné si osvedčenie (preukaz) obnoviť.

  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
 
  Nariadenie vlády 392/2006 Z.z,. "o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov"

PRIHLÁSTE SA NA KURZ KTORÉHO SA CHCETE ZÚČASTNIŤ CEZ NÁŠ KONTAKTNÝ FORMULÁR   
 Termíny školení pre pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou
v zmysle vyhl. 147/2013 Zb. vyhl. 46/2014 Z.z, 100/2015 Z.z. a súvisiacich predpisov.

 

kurz 1   február            19.02. - 23.02. 2024          VS: 012024
 

kurz 2   apríl                 15.04. - 19.04. 2024          VS: 022024
 

kurz 3    jún                  17.06. - 21.06. 2024           VS: 032024

 
kurz 4   september   16.09. - 20.09. 2024          VS: 042024

kurz 5   november     18.11. - 22.11. 2024            VS: 052024

 

 

Začiatok školenia je o 8:00 hod


Školiace stredisko dostalo od NIP oprávnenie na výchovu a vzdelávanie: VVZ-0537/08-07.1
Školenia sú určené pre začiatočníkov a pokročilých a konajú sa v priestoroch našej spoločnostiPRIHLÁSTE SA NA KURZ KTORÉHO SA CHCETE ZÚČASTNIŤ CEZ NÁŠ KONTAKTNÝ FORMULÁR   


 

Školiace štúdio - climbing studio

Štúdio je vybudované z bývalej výmenníkovej stanice tepla, ktoré poskytuje množstvo modelových situácií pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Je navrhnuté v príjemnom industriálnom štýle. Štúdio disponuje kompletným vybavením OOPP pre istenie a pohyb osôb pri práci vo výškach, ktoré frekventantom zdarma zapožičiavame.
Nakoľko prevádzka na pracoviskách a klimatické podmienky nie vždy umožňujú efektívne a bezpečné školenie osôb, naskytuje sa možnosť využiť štúdio ako ideálnu a predovšetkým bezpečnejšiu a efektívnejšiu voľbu. Štúdio je premyslené školiace stredisko, ktoré ponúka rôznorodé simulácie aktivít vo výškach pod dohľadom zakúsených inštruktorov a bez ohľadu na zlé počasie.

Poskytujeme školenia pre:
 • výškových špecialistov
 • energetikov
 • hasičov
 • plynárov
 • ozbrojené zložky
 • strechárov
 • záchranárov

Ďalšie odborné semináre sú určené pre bezpečnostných technikov a koordinátorov stavieb.
Na týchto seminároch Vám poskytneme odborné informácie týkajúce sa bezpečnostných postrojov, ako a kde ich použiť, ako ich správne obliecť a nastaviť, navrhneme vhodné istenie pre konkrétne práce vo výškach...
Absolventi seminára môžu takto získané vedomosti zúročiť pri svojich školeniach zamestnancov a odovzdať im svoje odborné vedomosti.
Bezpečnostný technici, ktorí školia práce vo výškach sú povinný v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. podľa odseku 1 písm. a) až c) urobiť aj výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu a praktickú prípravu zamestnanca na jeho správne používanie
  – my Vás to naučíme.  

 
Virtuálna prehliadka tréningového štúdia
 

 
Gallery